Բանավոր խոսքի զարգացման մեթոդներ

  • Ստեղծագործական երևակայություն

,,Իրերի կերպավորում,, հնար

,, Աղբամանների բողոքը,,

,,Ակլատիզի գանգատը,,

  • Գործնական աշխատանք / ընթերցած նյութի յուրացում, ընկալում …/

Հ. Թումանյան ..Քամին..

Ա. Խնկոյան ,,Գիշեր,,

Հ. Սահյան ,, Աշուն,,

Կոմիտաս ,,Աշուն օր,,

Ավանդապատումներ

  • Ինտերակտիվ դաս / քննարկում, բանավեճ, վերլուծություն /

Խաղարկային դատարան