Իմ նվերը կրթահամալիրին

5. 3 դասարանի սովորող՝ Դավիթ Մովսիսյանի և մայրիկի հարցազրույցը լսե՛ք հղումով։

5.3 դասարանի սովորող՝ Նատալի Մնացականյանի ընտանեկան համերգ-ողջույնը լսե՛ք հղումով։

Ամանորի նախապատրաստություն

փետրվարՆախագիծը իրականացվում է 4-րդ և 5-րդ դասարաններում, դեկտեմբերի 1-ից 28-ը։
Տևողությունը՝ 4 շաբաթ
Նախագծի նպատակը՝  ,,Ամանոր,, և ,,Սուրբ Ծնունդ,, ծեսերի ուսումնասիրություն, նախապատրաստություն:

Շարունակել կարդալ

Արևը

Կարդա՝ դուրս գրելով և բացատրելով անծանոթ բառերը։

Լուսաբացին հալվում էին աստղերը ձնագնդերի պես, շառագունում էր արևելքը։ Արևի շողերը խաղում էին ամպերի հետ։ Ասես մի անտես ձեռք բյուր շողերով ամպի սպիտակ քուլաների վրա հազարավոր նախշեր էր նկարում, որ մի քիչ հետո ավերի նույն շողերով, մի ուրիշը նկարի, մինչև արևը ծագի։

Գոլորշի էր բարձրանում տերևների վրայից, ծաղիկների գունավոր թերթերից։ Գլխահակ ծաղիկները բարձրացնում էին իրենց գլուխը և նայում արևին, որ կեսօրին նորից խոնարհեն , երբ արևը թեժանա։

Տեքստից դո՛ւրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը։ Նշի՛ր գրության և արտասանության տարբերությունները։

Օրինակ՝

Ծագել- լսում ենք՝ ք, գրում ենք՝ գ

Տեքստից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ նշված բառերի բացակայող տառերը։

Ար-ելք

Ա-պեր

Ձե-ք

Բ-ուր

Նախ-եր

Ծա-ել

Գոլո-շի

Բար-րանալ

Կես-ր

Խոնար-ել

Եր-

Ուղղագրական բառարանից գրությամբ և արտասանությամբ 10 բառ դուրս գրիր։

Տեքստից առանձնացրո՛ւ բարդ բառերը և բառակազմական վերլուծության ենթարկի՛ր ։

Օրինակ՝ գլխահակ= գլուխ+ ա+ հակվել

21-25 նոյեմբերի առաջադրանքների փաթեթ

21 Երկուշաբթի

Բերանացի իմանալ ուրբաթ-համերգի բոլոր բանաստեղծությունները։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ներբեռնե՛լ և կատարե՛լ փաթեթի առաջադրանքները։

22 Երեքշաբթի

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր առաջադրանքները։

23 Չորեքշաբթի

Կատարի՛ր տեքստային աշխատանքը։

24 Հինգշաբթի

Գրել գրավոր պատում <Ինչը կփոխեի իմ դրոցում> վերնագրով։

25 Ուրբաթ

Հայոց լեզվի գիրք-տետրի փաթեթից կատարել 27, 28 և 30-րդ էջերի առաջադրանքները։

Լրացուցիչ աշխատանք

Որպես սեբաստացիական օրերի ամփոփում, առաջարկում եմ իրականացնել հետաքրքիր ընտանեկան նախագծեր և ներկայացնել, որպես յուրօրինակ նվեր մեր սիրելի կրթահամալիրին։ Նախագիծը կարող է ներառել որևէ ընտանեկան կամ անհատական ընթերցում, ընտանեկան բարեմաղթանքների շարք, տեխնոլոգիական աշխատանք, երգի կատարում։

21-25 նոյեմբերի առաջադրանքների փաթեթ

21 Երկուշաբթի

Բերանացի իմանալ ուրբաթ-համերգի բոլոր բանաստեղծությունները։

22 Երեքշաբթի

Թվական

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով: Ի՞նչ է ցույց տալիս -սուն ածանցը:

            Երեք տասնյակ, չորս տասնյակ, հինգ տասնյակ, վեց տասնյակ, յոթ տասնյակ,    ութ տասնյակ, ինը տասնյակ:

229. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե բաղադրյալ թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

            Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը:
            Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

230. Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

            65, 48, 107, 93, 6087, 4321, 786

231. Պարզի՛ր, թե ինչպե՞ս է գրվում ինը:
— Ինն անգամ վաթսո՞ւն,- կրկնեց նա:
            Ինը տարի է՝ ընկերություն ենք անում:
            Ինը քսանից տասնմեկով է փոքր:
            Երկուսին գումարած ութ՝ ինը կլինի՞:
            Ինն ես ասում, բայց երկուսին գումարած ութ՝ տասը կլինի:
            Ինն ինչի՞ց է մեծ:
            Իննսուն տարի՞ է տևել այդ պատերազմը, թե՞ հարյուր:
            Տատս իննսունմեկ տարեկան է:

Հիշե՛լ

Առարկաների թիվ կամ թվային կարգ ցույց տվող բառերը թվականներ են: Մեկից մինչև հարյուր բաղադրյալ թվականների բաղադրիչները միասին են գրվում, իսկ հարյուր մեկից սկսած՝ առանձին:
Թվային կարգ ցույց տվող թվականները կազմվում են -րորդ ( -երորդ) ածանցով:

Տանը

1 Հանրագիտարաններից կամ այլ տեղեկատվական աղբյուրներից դո՛ւրս գրիր նախադասություններ, որտեղ կան թվականներ։

2 Կազմի՛ր նախադասություններ առաջին, վերջին, չորրորդ, իններորդ և հինգերորդ դասական թվականների գործածությամբ։

3 Քանակական թվականները դարձրո՛ւ բաշխական։

Երկու-

չորս-

տաս-

հինգ-

4 Տրված քանականան թվականները ներկայացրո՛ւ բառային արտահայտությունների տեսքով։

24-

33-

57-

89-

162-

407-

1965-

3354-

1000.000-

5 Ընդգծի՛ր ածանցավոր թվականները։

Յոթանասուն, հիսուներեք, քսանմեկ, տասն, վեց, երրկու հարյուր, ութ հազար, մեկ միլիոն, երրորդ, վեցերորդ, քառասուն։

23 Չորեքշաբթի

Դուրս գրել կամ կազմել նախադասություններ՝ գործածելով երեքական քանակական, դասական և բաշխական թվականներ։ Կարող եք օգտվել նաև գրական և տեղեկատվական տեքստերից։

24 Հինգշաբթի

Գրել գրավոր պատում <Ինչը կփոխեի իմ դրոցում> վերնագրով։

25 Ուրբաթ

Գործնական քերականություն 5

245. Տրված բառերից գոյականներ և բայեր կազմի՛ր: Արմատների գրությունն ինչպե՞ս փոխվեց:
Օրինակ՝
թը՜շշ – թշշոց – թշշալ:
Բը՜զզ, դը՜ռռ, չրը՜խկ, խը՜շշ, ծի՜վ-ծի՜վ, տը՜զզ, կը՜ռռ, թը՜խկ, մը՜ռռ:

246. Թիվ և գործողության հատկանիշ ցույց տվող տրված բառերից (թվականներից և մակբայներից) բայեր կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի՛ր: Ստացված այն բառերը, որոնց չես հանդիպել, փորձի՛ր բացատրել:

            Երրորդ, ուշ, շտապ, մոտ, մերձ, հեռու, դանդաղ, հաճախ, կրկին:

247. Տրված արմատներով բայեր կազմի՛ր և բայ կազմող մասնիկներն ընդգծի՛ր:

            Նստ, սահ, վազ, կարդ, խաղ, տես, հաս, հագ, փախ, սառ, թիռ:

248. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

            Ա. Գրել, հրել, վազել, քայլել, սուլել, սիրել, փախչել, թռչել, տեսնել, հասնել:
            Բ. Խաղալ, կարդալ, դողալ, սողալ, աղալ, բարկանալ, ուրախանալ, կամենալ, վախենալ:

Տեքստային աշխատանք

381. Տրված նախադասություններից հնարավո՞ր է տեքստ ստանալ: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

            Քաղաքի կողմից մութ մի ամպ էր լողում: Անսխալ գիտելիքը մարդուն օգնում է, որ ճիշտ ապրի: Նրա ցանկությունն անմիջապես կատարվեց: Գարուն է. ծեր  այգին մատղաշ սաղարթով է ծածկվել: Վախը կարելի է հաղթահարել: Դուք իմ բարեկամներն եք, և բոլորդ այդ օրը իմ հյուրն եք լինելու:

Լրացուցիչ աշխատանք

Որպես սեբաստացիական օրերի ամփոփում, առաջարկում եմ իրականացնել հետաքրքիր ընտանեկան նախագծեր և ներկայացնել, որպես յուրօրինակ նվեր մեր սիրելի կրթահամալիրին։ Նախագիծը կարող է ներառել որևէ ընտանեկան կամ անհատական ընթերցում, ընտանեկան բարեմաղթանքների շարք, տեխնոլոգիական աշխատանք, երգի կատարում։

Ուրբաթ-համերգի ընթերցարան

Հե՜յ ճամփանե՛ր, ճամփանե՛ր.
Անդարձ ու հին ճամփաներ,
Ովքե՞ր անցան ձեզանով,
Ո՞ւր գընացին, ճամփաներ։

1922


ԱՌԱՎՈՏ

Հավը խոսեց երեք բերան.
—Էյ քնածնե՜ր, ծուղրուղո՜ւ,
Բացվեց կարմիր աղոթարան,
Ժամանակ է զարթելու։

Խավարն անցավ գիշերային,
Հեռու մեզնից ու փարատ,
Աշխարհ լցվեց լուսն ու բարին,
Լուսն ու բարին անարատ։

Գյուղում աղմուկ, գյուղում խնդում,
Օրը պայծառ, բուրավետ,
Ժիր մըշակի երգը հանդում
Զրընգում է գործի հետ։

․․․

Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա
Անցնում օրերն, անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Անըրջայինթեթևասահ
Ամպ ու հովերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Ահա բացվեց թարմ առավոտ
Վարդ է թափում սարին-քարին,
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,
Շընչում բուրմունք եդեմային։

Ա՜խ, ի՜նչ հեշտ են սարի վըրա
Սահում ժամերն անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Շըվին փըչեց հովիվն ահա―
Աղջիկն ու սերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…